Thông Báo Mời Họp Đại Hội Cổ Đông năm 2023, Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022Ngày cập nhật 09 tháng 03 năm 2023
 Website hữu ích: Bentonite, Bentonite khoan cọc nhồi, Cát vệ sinh Bentonite, Bột đất sét Bentonite, Bentonite phân bón