Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty cổ phần 382 Đông Anh trân trọng thông báo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Cụ thể như sau:
1. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần 382 Đông Anh, Tổ 35 TT Đông Anh , Huyện Đông Anh, Hà Nội.
2. Thời giantừ 9h00 Thứ sáu – ngày 27 tháng 4 năm 2018.
3. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của 382 Đông Anh có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 10 tháng 4 năm 2018.
4. Nội dung Đại hội:
-         Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, định hướng và kế hoạch phát triển năm 2018;
-         Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018;
-         Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
-         Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018;
-         Thông qua thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
-       Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
-         Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ 382 Đông Anh.
Nội dung Nghị quyết HĐQT, HĐCĐ 2018:

Một số hình ảnh đại hội :Đoàn chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên gồm 3 thành viên 
- Ông Nguyễn Quý Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội (giữa)
- Ông Trần Hải Thuật - Ủy viên HĐQT - Giám đốc công ty - Thành viên (trái)

- Ông Nguyễn Huy Thuật - Ủy viên HĐQT - Thành viên (phải)
 Bà Nguyễn Cẩm Vân - Trưởng Ban kiểm soát

Đồ gỗ nội thất thanh hóa, bàn ghế gỗ tại thanh hóa, giường ngủ đẹp thanh hóa, giường gỗ thanh hóa, bàn ghế ăn thanh hóa, tủ quần áo gỗ thanh hóa, sofa gỗ tại thanh hóa